ถาวรรัตน์, ., นุ่มเนียม, ., ภาคพิธเจริญ, ., ยิ่งยวด, ., ศรีสวนแตง, ., & เนียมหอม, . 2021 Jun 21. ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา|Need Assessment for Potential of Graduate in Subject of Agricultural and Environmental Education, Bachelor of Science Program. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 5:1