ถาวรรัตน์, จุฑาทิพย์, สุภาสิณี นุ่มเนียม, อารีรัตน์ ภาคพิธเจริญ, นิรันดร์ ยิ่งยวด, สันติ ศรีสวนแตง, & วรรณี เนียมหอม. " ความต้องการจำเป็นด้านศักยภาพของบัณฑิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา|Need Assessment for Potential of Graduate in Subject of Agricultural and Environmental Education, Bachelor of Science Program." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 5.1 (2021): 93-108. Web. 27 Sep. 2021