บุญเรือง, เยาวดี; นุกูลธรรม, กุลธิดา -; วิจิตรวงศ์วาน, จารุวรรณ. การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร|Scientific Knowledge Transfer through Context-based Learning on the Effects of Heat on Matter. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 5, n. 1, p. 71-82, june 2021. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4201>. Date accessed: 25 july 2021.