บุญเรือง, ., นุกูลธรรม, ., & วิจิตรวงศ์วาน, . (2021). การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร|Scientific Knowledge Transfer through Context-based Learning on the Effects of Heat on Matter. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 5(1), 71-82. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4201