บุญเรือง, ., นุกูลธรรม, ., & วิจิตรวงศ์วาน, . 2021 Jun 3. การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร|Scientific Knowledge Transfer through Context-based Learning on the Effects of Heat on Matter. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 5:1