บุญเรือง, เยาวดี, กุลธิดา - นุกูลธรรม, & จารุวรรณ วิจิตรวงศ์วาน. " การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร|Scientific Knowledge Transfer through Context-based Learning on the Effects of Heat on Matter." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 5.1 (2021): 71-82. Web. 25 Jul. 2021