บุญเรือง, เยาวดี, นุกูลธรรม, กุลธิดา, AND วิจิตรวงศ์วาน, จารุวรรณ. " การถ่ายโอนความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยการจัดการ เรียนรู้แบบบริบทเป็นฐานเรื่องความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร|Scientific Knowledge Transfer through Context-based Learning on the Effects of Heat on Matter" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 5 Number 1 (3 June 2021)