ศรีสวัสดิ์, ., & ฝักเจริญผล, . (2022). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 6(1), 13-24. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/4658