ศรีสวัสดิ์, ศุภธินี, & วิทัศน์ ฝักเจริญผล. " การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 6.1 (2022): 13-24. Web. 28 Jun. 2022