ศรีสวัสดิ์, ศุภธินี, AND ฝักเจริญผล, วิทัศน์. " การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 6 Number 1 (15 February 2022)