กนกธัชปารมี, . (2022). การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” |. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 6(2), 34-46. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5010