กนกธัชปารมี, . 2022 Oct 31. การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” |. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 6:2