กนกธัชปารมี, ยศยา. " การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” |." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 6.2 (2022): 34-46. Web. 29 Jan. 2023