กนกธัชปารมี, ยศยา. " การพัฒนารูปแบบการบริหารห้องเรียนพิเศษ English Program เพื่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองโลกของผู้เรียน โดยใช้กลยุทธ์ “GENIUS ANKP MODEL” |" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 6 Number 2 (31 October 2022)