เพชรเทียนชัย, สุชาติ; วงศ์สร้างทรัพย์, ศุภวรรณ; สร้อยคีรี, ธีรศักดิ์. ปัญญาประดิษฐ์ ในพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | Artificial Intelligence in Physical Education for Learning. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 47-60, oct. 2022. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5023>. Date accessed: 28 jan. 2023.