เพชรเทียนชัย, ., วงศ์สร้างทรัพย์, ., & สร้อยคีรี, . (2022). ปัญญาประดิษฐ์ ในพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | Artificial Intelligence in Physical Education for Learning. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 6(2), 47-60. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5023