เพชรเทียนชัย, สุชาติ, ศุภวรรณ วงศ์สร้างทรัพย์, & ธีรศักดิ์ สร้อยคีรี. " ปัญญาประดิษฐ์ ในพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | Artificial Intelligence in Physical Education for Learning." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 6.2 (2022): 47-60. Web. 29 Jan. 2023