เพชรเทียนชัย, สุชาติ, วงศ์สร้างทรัพย์, ศุภวรรณ, AND สร้อยคีรี, ธีรศักดิ์. " ปัญญาประดิษฐ์ ในพลศึกษาเพื่อการเรียนรู้ | Artificial Intelligence in Physical Education for Learning" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 6 Number 2 (31 October 2022)