อาจหาญ, สิรินทรา; ฝักเจริญผล, วิทัศน์. ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | The Effect of Gamification with Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, [S.l.], v. 6, n. 2, p. 61-83, nov. 2022. ISSN 2697-4061. Available at: <https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5067>. Date accessed: 29 jan. 2023.