อาจหาญ, ., & ฝักเจริญผล, . (2022). ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | The Effect of Gamification with Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์, 6(2), 61-83. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jehds/article/view/5067