อาจหาญ, ., & ฝักเจริญผล, . 2022 Nov 9. ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | The Effect of Gamification with Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students. วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์. [Online] 6:2