อาจหาญ, สิรินทรา, & วิทัศน์ ฝักเจริญผล. " ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | The Effect of Gamification with Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students." วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], 6.2 (2022): 61-83. Web. 28 Jan. 2023