อาจหาญ, สิรินทรา, AND ฝักเจริญผล, วิทัศน์. " ผลการใช้กระบวนการเกมมิฟิเคชั่นร่วมกับระบบคลังข้อสอบการคิดเชิงวิทยาศาสตร์ออนไลน์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 | The Effect of Gamification with Scientific Thinking Online Test Bank for Ninth Grade Students" วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ [Online], Volume 6 Number 2 (9 November 2022)