Return to Article Details การศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงินของการขยายการลงทุนโรงสีข้าว: กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลไร่มะขาม อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี Download Download PDF