The Impacts of Global Value Chain Participation on Thailand’s Agri-food Economy ผลกระทบจากการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรและอาหารไทย

Main Article Content

Borworn Tanrattanaphong
Nuttapon Photchanaprasert
Atchara Patoomnakul
Ravissa Suchato

Abstract

บทคัดย่อ


           ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา ประเทศไทยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร และอาหารของโลก การเข้าร่วมดังกล่าวมีผลกระทบต่อภาคเกษตรและอาหารของประเทศไทยทั้งในแง่เศรษฐกิจและสังคม งานวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาผลกระทบจากการมีส่วนร่วมในในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและอาหารโลกต่อเศรษฐกิจภาคเกษตร และอาหารของประเทศไทย โดยใช้แบบจำลองเชิงประจักษ์ที่ถูกกะประมาณด้วยสมการถดถอยแบบ Fixed-effect ขอบเขตการศึกษาครอบคลุมระหว่างปี พ.ศ. 2548-2558 เนื่องด้วยข้อจำกัดในการเข้าถึงข้อมูลบางตัวแปร ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าฯ มีผลกระทบเชิงบวกต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม ดัชนีแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ดัชนีผลิตภาพแรงงานอุตสาหกรรม และตัวแปรค่าจ้างแรงงาน อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วมในห่วงโซ่คุณค่าฯ ส่งผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อตัวแปรดัชนีคุณภาพสินค้า ดังนั้นนโยบาย/กลยุทธ์ต่างๆ ที่ช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยเข้าไปมีส่วนร่วมตลอดจนการรักษาตำแหน่งในห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรและอาหารโลกจึงเป็นสิ่งจำเป็น และควรหลีกเลี่ยงการออกแบบนโยบายในลักษณะ one size fits all


คำสำคัญ: ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมโยงไปข้างหน้าและการเชื่อมโยงไปข้างหลัง ภาคเกษตรและอาหารของไทย


ABSTRACT


          During the past several decades, Thailand has participated in global value chains (GVCs) of agricultural and food sectors. Participation in GVCs has impacts on Thai agri-food sectors, in terms of economic and social aspects.  The study aims to examine the impact of participation in agri-food’s GVCs on the Thailand’s agri-food sector, using the empirical model regressed by the fixed-effect estimation.  The study’s period is between 2005–2015 due to the data availability.  The study’s results suggest that the participation in agri-food’s GVCs has positive impacts on the manufacturing production index, the labor index, the labor productivity index, and wage variable.  However, the participation in the GVC has both positive and negative impacts on the product quality index.  Thus, policies or strategies that support Thailand’s participation in GVCs of agri-food sector and maintain a strong position in the GVC are important and avoid producing policies, characterized as “one size fits all”.


Keyword: Global Value Chain, Participation in Global Value Chains, Forward and Backward Participations, Thailand’s Agri-food Sector


เอกสารอ้างอิง (References)


ธีรภาพ แพ่งสภา, วรวิทย์ มโนปิยอนันต์, วริษฐา ประจงการ และ สุขใจ ว่องไวศิริวัฒน์. (2561). เครื่องชี้วัดห่วงโซ่ มูลค่าเพิ่มการผลิตในการค้าระหว่าง (Global Value Chain) และประโยชน์ต่อการประเมินภาวะ เศรษฐกิจ. สายนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งไทย. Focused and Quick (FAQ), 131, 1-13.


สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. (2564). ข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรม. สืบค้นจาก https://www.oie.go.th/


อาชนัน เกาะไพบูลย์ และคณะ. (2558). โครงการศึกษาผลกระทบของ Global Supply Chain จากการเจรจาความตกลงการค้าเสรีทวิภาคีและพหุภาคีต่ออุตสาหกรรมไทย. กรุงเทพฯ: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


Baldwin, R. & Robert-Nicoud, F. (2014). Trade-in-goods and trade-in-tasks: An integrating framework. Journal of International Economics, 92, 51-62. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1016/j.jinteco.2013.10.002


Barrett, C. B., Reardon, T., Swinnen, J., & Zilberman, D. (2022). Agri-food Value Chain Revolutions in Low- and Middle-Income Countries. Journal of Economic Literature, 60(4), 1316–1377. Retrieved from https://doi.org/10.1257/jel.20201539


Bernhardt, T. & Milberg, W. (2011, November). Economic and social upgrading in global value chain: Analysis of horticulture, apparel, tourism and mobile telephones (No.6). Capturing the Gains Working Paper. Retrieved from www.capturingthegains.org/publications/workingpapers/wp_201106.htm


Bernhardt, T., & Pollak, R. (2016). Economic and social upgrading dynamics in global manufacturing value chains: A comparative analysis. Environment and Planning A: Economy and Space, 48(7), 1220–1243. Retrieved from https://doi.org/10.1177/0308518X15614683


De Backer, K. & Miroudot, S. (2013, December). Mapping global value chains (No. 169). OECD Trade Policy Papers. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/trade/mapping-global-value-chains_5k3v1trgnbr4-en


Feyaerts, H., Broeck, G. V. D., & Maertens. M. (2020). Global and local food value chains in Africa: A review. Agricultural Economics, 51(1), 143–57. Retrieved from https://doi.org/10.1111/agec.12546


Gereffi, G. & Fernandez-Stark, K. (2011). Global value chain analysis: A Primer. North Carolina, the Unite States: Duke University, Center on Globalization, Governance & Competitiveness.


Greenville, J., Kawasaki, K., & Jouanjean, M. A. (2019, January). Dynamic Changes and Effects of Agro-food GVCs (No.119). OECD Food, Agriculture and Fisheries Paper. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/dynamic-changes-and-effects-of-agro-food-gvcs_43b7bcec-en


Heft-Neal, S., Otte, J., Pupphavessa, W., Roland-Holst, D., Sudsawasd, S. & ZilEEP, D. (2008). Supply Chain Auditing for Poultry Production in Thailand (Research Report). Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.


Ignatenko, A., Raei, F., & Mircheva, B. (2019, January). Global value chains: What are the benefits and why do countries participate? IMF Working Papers.


Kaplinsky, R. & Readman, J. (2005). Globalization and upgrading: What can (and cannot) be learnt from international trade statistics in the wood furniture sector? Industrial and Corporate Change, 14(4), 679-703. Retrieved from https://doi.org/10.1093/icc/dth065


Khandelwal, A. (2010). The long and short (of) quality ladders. The Review of Economic Studies, 77(4), 1450-1476. Retrieved from https://doi.org/10.1111/j.1467-937X.2010.00602.x


Khandelwal, A., Schott, P. K. & Wei, S. J. (2013). Trade liberalization and embedded institutional reform: Evidence from Chinese exporters. American Economic Review, 103(6), 2169–2195. Retrieved from https://doi.org/10.1257/aer.103.6.2169


Kohpaiboon, A. (2006). Multinational Enterprises and Industrial Transformation. Edward Elgar Publishing, Inc.


Koopman, R., Wang, Z., Wei, S. J. (2014). Tracing value-added and double counting in gross exports. American Economic Review, 104(2), 459–494. Retrieved from http://dx.doi.org/10.1257/aer.104.2.459


Kowalski, P., Gonzalez, J. L., Ragoussis, A. & Ugart, C. (2015). Participation of Developing Countries in Global Value Chains: Implications for Trade and Trade-Related Policies. OECD Trade Policy Papers. Retrieved from https://doi.org/10.1787/5js33lfw0xxn-en


Kummritz, V. (2016, March). Do global value chains cause industrial development? (No. 2016-01). Centre for Trade and Economic Integration Working Paper Geneva.


Lee, J. & Gereffi, G. (2013, March). The co-evolution of concentration in mobile phone global value chains and its impact on social upgrading in developing countries (No. 25). Capturing the Gains Working Paper. Retrieved from www.capturingthegains.org


Montalbano, P., & Nenci, S. (2020). The effects of global value chain (GVC) participation on the economic growth of the agricultural and food sectors. FAO.


Ndubuisi, G. & Owusu, S. (2021). How important is GVC participation to export upgrading? The World Economy, 44(10), 2887-2908. Retrieved from https://doi.org/10.1111/twec.13102


OECD. (2020, February). Global value chains in agriculture and food: A synthesis of OECD analysis (No. 139). OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/global-value-chains-in-agriculture-and-food-a-synthesis-of-oecd-analysis_6e3993fa-en


Olper, A., Curzi, D. & Pacca, L. (2014). Do food standards affect the quality of EU imports? Economics Letters, 122(2), 233-237. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.11.031


Pahl, S. & Timmer, M. P. (2020). Do global value chains enhance economic upgrading? A long view. The Journal of Development Studies, 56(9), 1683-1705. Retrieved from https://doi.org/10.1080/00220388.2019.1702159


Ponte, S. & Ewert, J. (2009). Which way is "up" in upgrading? Trajectories of change in the value chain for South African wine. World Development, 37(10), 1637-1650. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2009.03.008


Shingal, A. (2015, June). Labour market effects of integration into GVCs: Review of literature (R4D Working Paper 2015/10). Swiss Programme for Research on Global Issues for Development. Retrieved from https://www.wti.org/media/filer_public/3d/bb/3dbb96 b1-8765-4e60-b3bd-785952b1071d/wp_2015_10_gvc.pdf


Tanrattanaphong, B., Baiding, H., & Gan, C. (2020). The impacts of value chain upgrading on the export of processed food. Food Policy, 93. Retrieved from https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101906


Timmer, M., Erumban, A. A., Gouma, R., Los, B., Temurshoev, U., De Vries, G. J., Arto, I., Genty, V. A. A., Neuwahl, F., Rueda‐Cantuche, J. M., Villanueva, A., Francois, J., Pindyuk, O., Pöschl, J., Stehrer, R., & Streicher, G. (2012, April). The world input-output database (WIOD): Contents, sources and methods (No. 252281). WIOD Working Paper.


Urata, S. & Baek, Y. (2020). Does participation in global value chains increase productivity? An analysis of trade in value added data. Thailand and The World Economy, 38(1), 1-28.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

How to Cite
Tanrattanaphong, B., Photchanaprasert, N., Patoomnakul, A., & Suchato, R. (2023). The Impacts of Global Value Chain Participation on Thailand’s Agri-food Economy: ผลกระทบจากการเข้าร่วมห่วงโซ่คุณค่าโลกต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรและอาหารไทย. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 10(2), 106–123. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/5259
Section
บทความวิจัย (Research Article)