[1]
ติยวิวัฒนานุกูล ก. and เพชรานนท์ โ. 2018. การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 3, 2 (Jan. 2018), 50–60.