[1]
กิตตินรรัตน์ จ. 2018. การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 4, 1 (Feb. 2018), 15–32.