[1]
ลีลาถาวรสุข ม. 2018. ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment between Thailand and China. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 4, 1 (Feb. 2018), 81–96.