[1]
ชื่อวงศ์ พ. 2018. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province. Journal of Applied Economics and Management Strategy. 4, 2 (Feb. 2018), 92–100.