(1)
เต็งสุวรรณ์ ป.; ปั้นพงษ์ ก. เศรษฐกิจ สังคม และการกระจายรายได้ในเขตเทศบาลนครแหลมฉบัง: Socio-Economic and Income Distribution in Laemchabang City Municipality. JAEMS 2018, 3, 26-33.