(1)
ติยวิวัฒนานุกูล ก.; เพชรานนท์ โ. การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. JAEMS 2018, 3, 50-60.