(1)
ลีลาถาวรสุข ม. ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment Between Thailand and China. JAEMS 2018, 4, 81-96.