(1)
แสนทวีสุข ก. บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators. JAEMS 2018, 4, 76-91.