(1)
หนูสุวรรณ จ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. JAEMS 2018, 5, 87-110.