อั้นทอง อ. (2016). พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 1–16. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013