ติยวิวัฒนานุกูล ก., & เพชรานนท์ โ. (2018). การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 3(2), 50–60. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020