กิตตินรรัตน์ จ. (2018). การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 15–32. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052