ลีลาถาวรสุข ม. (2018). ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment between Thailand and China. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(1), 81–96. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1056