แสนทวีสุข ก. (2018). บทบาทของระบบข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและเครื่องชี้วัดการพัฒนาจังหวัด: The Roles of Provincial Development Information System and Performance Indicators. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), 76–91. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1063