ชื่อวงศ์ พ. (2018). ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 4(2), 92–100. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065