เถื่อนนาดี อ. (2018). พฤติกรรมการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติกัมพูชาในจังหวัดชลบุรี. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 5(1), 51–68. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1675