หนูสุวรรณ จ. (2018). การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย: Ecotourism in the Eastern Region of Thailand. Journal of Applied Economics and Management Strategy, 5(2), 87–110. Retrieved from https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1697