อั้นทอง อัครพงศ์. พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-run Tourism for Chinese Tourists’ Market. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 1–16, 2016. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013. Acesso em: 13 jul. 2024.