ติยวิวัฒนานุกูล กฤษฎา; เพชรานนท์ โสมสกาว. การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 3, n. 2, p. 50–60, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020. Acesso em: 13 jul. 2024.