กิตตินรรัตน์ จักรพันธ์. การติดตามประเมินผลและการผลักดันการใช้ประโยชน์โครงการวิจัยอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ ปี 2557: Monitoring, Evaluating and Furthering the Commercial Usage of Tourism and Hospitality Industry Research Projects in 2014. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 15–32, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1052. Acesso em: 24 jul. 2024.