ลีลาถาวรสุข มนต์ชัย. ผลกระทบของข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนที่มีต่อการลงทุนระหว่างไทยกับจีน: The Impact of ASEAN-China Free Trade Agreement: ACFTA on Direct Investment between Thailand and China. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 81–96, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1056. Acesso em: 13 jul. 2024.