พรพรหมรักษ์ อัญวรรณ. การรับรู้ในคุณประโยชน์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคมและความไว้วางใจของลูกค้า ที่ส่งผลต่อคุณค่าตราของรัฐวิสาหกิจสาธารณูปโภคด้านพลังงานไฟฟ้า: Perceived of Utility Corporate Social Responsibility Programs and the Customer Trust affecting the Brand Equity of State Enterprise of Electrical Power. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 1, p. 43–54, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1061. Acesso em: 24 jul. 2024.