ชื่อวงศ์ พีรญา. ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา ธุรกิจการขนส่งในจังหวัดเชียงราย: Operational Efficiency of Workers: A Case of Transportation Business in Chiang Rai Province. Journal of Applied Economics and Management Strategy, [S. l.], v. 4, n. 2, p. 92–100, 2018. Disponível em: https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1065. Acesso em: 13 jul. 2024.