อั้นทอง อัครพงศ์. 2016. “พลวัตและเสถียรภาพของความยืดหยุ่นของอุปสงค์การท่องเที่ยวไทยในระยะยาวในตลาดนักท่องเที่ยวชาวจีน: The Dynamics and Stability of the Elasticities of Demand for Thailand’s Long-Run Tourism for Chinese Tourists’ Market”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 3 (2):1-16. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1013.