ติยวิวัฒนานุกูล กฤษฎา, and เพชรานนท์ โสมสกาว. 2018. “การบริหารจัดการโรงแรมสีเขียวในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์: กรณีศึกษา เกาะเสม็ด: Green Hotel Management in Economic Aspects: A Case Study of Samed Island”. Journal of Applied Economics and Management Strategy 3 (2):50-60. https://kuojs.lib.ku.ac.th/index.php/jems/article/view/1020.